Politika společnosti

Posláním společnosti MONEST, spol. s r.o. je být takovou společností, která uspokojí požadavky zákazníků. Politika společnosti dále vychází z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

Klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti našich služeb procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech, vytváříme systém jakosti a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces, klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů, zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší společnosti, zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků.

Ve vztahu k životnímu prostředí

Deklarujeme snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí. Tato snaha je jednou z priorit řízení společnosti a proto si stanovujeme následující principy environmentální politiky: Zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních požadavků, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany životního prostředí, dbát na neustálé snižování energetické náročnosti používaných technologií, hledat úspory energií a přírodních zdrojů v rámci činnosti naší společnosti. Dále se zavazujeme zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí. Při plnění pracovních úkolů postupujeme tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Ve vztahu k zákazníkům

Při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci, dodáváme služby a produkty v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti, na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme požadavky zákazníka, preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání, vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek a získávání objektivních a úplných informací.

Ve vztahu k zaměstnancům

Vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců, rozvíjíme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti, vytváříme příznivou mzdovou politiku s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti, podporujeme otevřený konstruktivní dialog, zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních, vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti a ochraně ŽP, minimalizujeme účinky technologie na zdraví lidí, pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci
a ochranu vlastního zdraví.

Ve vztahu k BOZP

Snažíme se chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním, přezkoumáváním možných rizik na pracovištích a tato rizika minimalizovat. Zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních požadavků, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem bezpečnosti a a ochrany zdraví při práci.

Ve vztahu k dodavatelům

Budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů, klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.

Ve vztahu k majitelům

Klademe důraz na snižování režijních nákladů a generování přiměřeného zisku pro našeho vlastníka.

↑ přejít nahoru ↑


Nabízíme tyto služby

Montáž, opravy a údržbu venkovních vedení bez omezení napětí
Montáž, opravy a údržbu kabelových vedení do 35kV
Montáž kabelových souborů do 35kV montáž, opravy a údržbu technologie transformačních stanic do 35kV
Montáž měření odběru el. energie
více


Spokojení klienti

ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
COAL SERVICES, a.s.
DTS VRBENSKÝ, a.s.
ACTHERM SERVIS, a.s.
ŘSD ČR
SKANSKA, a.s.
FRK s.r.o.
více


Vlastníme oprávění

Oprávění


Axigon

Jsme členem sdružení pro malé a střední firmy v České republice Axigon

↑ přejít nahoru ↑